Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ)

351,75

Urednika: Dr. Nina Plavšak in Dr. Renato Vrenčur

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Vključuje tudi institute, ki jih je uveljavila novela SPZ-B. Besedilo je oblikovano kot sistemska monografija, v kateri so sistematično in poglobljeno obravnavani instituti stvarnega prava in splošni instituti civilnega prava, ki so pomembni za pravilno razumevanje institutov stvarnega prava. Komentar v obliki monografije omogoča bralcu tudi bolj sistematično preučevanje institutov stvarnega prava in lažje razumevanje povezav med njimi. Hkrati je opremljen s kazalom, v katerem so z vsakim členom SPZ povezani ustrezni razdelki posamezne knjige komentarja, ki obravnavajo pravila, urejena v tem členu.

Obravnava institutov v komentarju ni omejena le na pravila SPZ. Zaradi celovite obravnave in prikaza so razloženi tudi instituti stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) in posebna pravila, ki jih urejajo ZVEtL-1, ZUreP-2 in drugi posebni zakoni.

Zaradi boljše preglednosti so instituti stvarnega prava in njihove povezave so prikazani tudi shematsko v preglednih shemah. Da bi bili lažje razumljivi, so bolj zapleteni pravni položaji nazorno prikazani tudi na številnih primerih. Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je izšel v treh knjigah:

 1. knjiga: Lastninska pravica in etažna lastnina
 2. knjiga: Zastavna pravica
 3. knjiga: Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice

Več v opisu spodaj.

EAN: N/A Kategoriji: ,

Opis

Urednika: Dr. Nina Plavšak in Dr. Renato Vrenčur

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Vključuje tudi institute, ki jih je uveljavila novela SPZ-B. Besedilo je oblikovano kot sistemska monografija, v kateri so sistematično in poglobljeno obravnavani instituti stvarnega prava in splošni instituti civilnega prava, ki so pomembni za pravilno razumevanje institutov stvarnega prava. Komentar v obliki monografije omogoča bralcu tudi bolj sistematično preučevanje institutov stvarnega prava in lažje razumevanje povezav med njimi. Hkrati je opremljen s kazalom, v katerem so z vsakim členom SPZ povezani ustrezni razdelki posamezne knjige komentarja, ki obravnavajo pravila, urejena v tem členu.

Obravnava institutov v komentarju ni omejena le na pravila SPZ. Zaradi celovite obravnave in prikaza so razloženi tudi instituti stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) in posebna pravila, ki jih urejajo ZVEtL-1, ZUreP-2 in drugi posebni zakoni.

Zaradi boljše preglednosti so instituti stvarnega prava in njihove povezave so prikazani tudi shematsko v preglednih shemah. Da bi bili lažje razumljivi, so bolj zapleteni pravni položaji nazorno prikazani tudi na številnih primerih. Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je izšel v treh knjigah:

 1. knjiga: Lastninska pravica in etažna lastnina
 2. knjiga: Zastavna pravica
 3. knjiga: Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice

1. knjiga: Lastninska pravica in etažna lastnina

Prva knjiga komentarja Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je poglobljena sistemska monografija lastninske pravice in etažne lastnine.

Poglobljeno so razložena sodobna spoznanja o lastninski pravici in etažni lastnini, ki so nujno izhodišče za pravilno razumevanje in uporabo pravil SPZ in drugih zakonov, ki urejajo lastninsko pravico. Posamezni instituti so obdelani sistematično in poglobljeno, z jasno izraženimi stališči avtorjev in njihovih argumentov, ki utemeljujejo ta stališča. Bolj zapleteni položaji so nazorno prikazani s številnimi primeri.

Obravnava lastninske pravice in etažne lastnine v knjigi ni omejena le na pravila, ki jih ureja SPZ. Zaradi celovite obravnave in prikaza so razložena tudi:

 • pravila o izbrisni tožbi in druga pravila stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1),
 • splošna pravila procesnega prava, povezana z uveljavljanjem zahtevkov za varstvo lastninske pravice v pravdi, in pravila novega Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1), ter
 • pravila o nedokončani etažni lastnini Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine in določitvi pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1).

Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.

2. knjiga: Zastavna pravica

V drugi knjigi so sistematično in poglobljeno analizirani vsi pravni položaji in pravni problemi, ki nastajajo v praksi v zvezi z institutom zastavne pravice. Zastavna pravica je na najsplošnejši ravni ena sama vrsta izvedene stvarne pravice. Vendar pa se nekatera pravila in pravni problemi, ki nastajajo, v zvezi z ustanovitvijo in uveljavitvijo zastavne pravice, pomembno razlikujejo glede na vrsto premoženja, ki je predmet zastavne pravice. Zato so v začetnih poglavjih najprej razloženi splošni instituti stvarnega prava in splošna pravila o zastavni pravici. V nadaljnjih poglavjih pa avtorji obravnavajo posamezne podvrste zastavnih pravic tako, da pri vsaki razložijo njene posebne značilnosti in posebna pravila, ki se zanjo uporabljajo. Obravnavane so naslednje podvrste zastavnih pravic:

 • hipoteka,
 • maksimalna hipoteka (ki v resnici ni zastavna pravica temveč je varovalna stvarna pravica),
 • zastavna pravica na terjatvi in fiduciarni prenos terjatve v zavarovanje (globalna cesija),
 • neposestna zastavna pravica,
 • finančna zavarovanja in posebna pravila ZFZ,
 • zastavna pravica na vrednostnih papirjih in
 • zastavna pravica na poslovnem deležu.

3. knjiga: Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice

V tretji knjigi so sistematično in poglobljeno obravnavane vse preostale izvedene stvarne pravice: služnostistvarno breme in stavbna pravica. Enake značilnosti kot izveden stvarne pravice imata tudi splošna in posebna pravica uporabe javnega dobra. Za poslovni promet z nepremičninami so pomembne tudi te izvedene obligacijske pravice: predkupna pravica, odkupna pravica in pravica prepovedi razpolaganja.

Zaradi celovitega in poglobljenega prikaza komentar vključuje tudi ureditev v ZUreP-2, ZKK in drugih predpisih, ki urejajo posebna pravila o služnostih, stavbni pravici in predkupni pravici.